045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelmanberends.nl

Scheidingsconflicten

Alle informatie die betrekking heeft op scheidingsmediation, scheidingsbemiddeling en overlegscheiden (collaborative divorce) treft u hier. 

Overige familieconflicten en erfrecht

Alle informatie over mediation op het gebied van het ouderlijk gezag, het hoofdverblijf van de kinderen, het contact en omgang met de kinderen en over kinderalimentatie en partneralimentatie treft u hier.

Arbeidsconflicten

Alle informatie omtrent mediation bij arbeidsconflicten treft u hier.

Zakelijke conflicten

Alle informatie over mediation bij huurconflicten ter zake woonruimte of bedrijfsruimte, conflicten bij koop, bij consumentenzaken, bij handelszaken en burenrecht treft u hier.

Mediation online

Alle informatie omtrent mediation online en online (echt)scheiding treft u hier.

[su_menu name=”MEDIATION”]

MEDIATION

Bij mediation probeert de mediator mensen in gesprek te brengen en te houden. Een mediator doet in principe geen voorstellen voor een oplossing, die voorstellen en oplossingen moeten uit de partijen zelf komen. De mediator is immers onafhankelijk. Partijen verplichten zich op voorhand volledige geheimhouding ten aanzien van alles wat tijdens de mediation wordt besproken, zodat ook bij een mislukte mediation, hetgeen tijdens de mediation naar voren is gekomen, niet in een daaropvolgende rechtsstrijd mag worden gebruikt Als de mediation lukt, wordt de oplossing vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst die niet meer onder de geheimhouding valt. Partijen kunnen tijdens de mediation zich volledig vrij uiten en (deel)voorstellen doen zonder dat ze daaraan zijn gebonden. De gebondenheid ontstaat pas op het moment van ondertekening van de vaststellingsovereenkomst. Dat geeft mensen een veilige positie.

BEMIDDELING

Bemiddeling is een vorm van mediation waarbij de bemiddelaar, op uitdrukkelijk verzoek van beide partijen, zelf actief meedenkt en ook compromisvoorstellen aanreikt. Partijen moeten nadrukkelijk vragen aan de bemiddelaar om met die voorstellen te komen waardoor bemiddeling directer is dan mediation. Een gelukte mediation is echter vaak bevredigender, omdat partijen die oplossing helemaal zelf hebben gekozen.

SCHEIDINGSMEDIATION / SCHEIDINGSBEMIDDELING

Lid van VFAS

Lid van VFAS

Wij zijn gespecialiseerd in scheidingsmediation en scheidingsbemiddeling. We hebben een enorme ervaring op dit gebied en deze is toepasbaar bij echtscheidingen, ontbinding van het geregistreerd partnerschap en beëindiging van samenwonende partners.   Mr. Daemen is geregistreerd mediator bij de MFN (Mediation Federatie Nederland) en is als gekwalificeerd scheidingsmediator en scheidingsbemiddelaar geregistreerd bij de vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS, www.verenigingfas.nl) . Specifieke opleidingen en jarenlange ervaring garanderen u een optimale bijstand.

OVERLEGSCHEIDEN COLLABORATIVE DIVORCE

Bij overlegscheiden vindt er overleg plaats om samen de scheiding te regelen, dus zonder rechtszaak.

Dit geschiedt in principe via mediation, maar dan niet bij één mediator die onafhankelijk van partijen staat, maar waarbij ieder der partners een eigen advocaat/mediator heeft.

Net zoals bij mediation worden alle zaken, ook de emotionele zaken, besproken en er geldt ook geheimhouding en bij succesvolle mediation worden alle afspraken neergelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Aan de rechtbank kan dan een eenvoudig gemeenschappelijk verzoek worden gedaan de echtscheiding uit te spreken en de vaststellingsovereenkomst in de echtscheidingsbeschikking op te nemen. 

In plaats van een mediationovereenkomst wordt een deelnemingsovereenkomst gesloten teneinde de vertrouwelijkheid en de geheimhouding te waarborgen.

MEDIATION HUUR

We hebben als advocaat een jarenlange ervaring op het gebied van huur woonruimte en huur bedrijfsruimte. Deze ervaring en kennis komt uitstekend tot recht bij een mediation tussen verhuurder en huurder.

MEDIATION KOOP

We hebben als advocaat een jarenlange ervaring op het gebied van problemen bij koopovereenkomsten van roerend en onroerend goed. Deze jarenlange ervaring als advocaat komt uitstekend van pas bij een mediation bij problemen tussen verkoper en koper.

MEDIATION CONSUMENTENZAKEN

We hebben als advocaat een jarenlange ervaring op het gebied van zaken tussen consumenten en leveranciers. Dat komt zeer goed van pas bij een mediation tussen consument en leverancier.

MEDIATION HANDELSZAKEN

Wij treden al jarenlang succesvol op voor vele ondernemingen inzake van ondernemingen tegen andere ondernemingen en tegen consumenten. Wij zijn daarom bij uitstek geschikt voor mediation tussen handelspartners en tussen handelsbedrijven en consumenten.

MEDIATION ARBEIDSZAKEN

Steeds meer zien wij terug dat geschillen tussen werkgever en werknemer via mediation worden opgelost. Bij ons optreden als mediator is de jarenlange ervaring als advocaat een groot voordeel.

MEDIATION ERFRECHT

Het komt regelmatig voor dat de erfgenamen het niet eens zijn over de verdeling van de nalatenschap. Procederen hierover is emotioneel zwaar belast nu het merendeels de directe familieleden zijn tegen wie geageerd wordt. Mediation is dan bij uitstek de methode om snel en zonder veel kosten tot een oplossing te komen. Als familierechtadvocaat zijn wij bekend met deze materie.

MEDIATION OUDERLIJK GEZAG

Er kunnen zich problemen voordoen bij het ouderlijk gezag als niet beide ouders dat gezag gezamenlijk willen uitoefenen.

Conflicten hierover grijpen diep in en in het belang van de kinderen is een mediation om deze problemen uit te spreken en te regelen het meest aangewezen middel.

MEDIATION HOOFDVERBLIJF

Ouders kunnen conflicten krijgen over de vraag bij wie de kinderen het grootste deel van de tijd zullen verblijven.

Procederen hierover bij de rechtbank levert alleen verliezers op.

In het belang van de kinderen is mediation de aangewezen weg!

MEDIATION CONTACT EN OMGANG

Zeer vaak zijn er problemen over de wijze van contact tussen de ouders en de kinderen.

Dat kan betrekking hebben op zowel de omvang van het contact als problemen bij de uitvoering daarvan.

Deze conflicten grijpen diep in en ook lijden de kinderen daar vaak onder.

Daarom is mediation bij dit soort conflicten de meest aangewezen om ze op te lossen.

MEDIATION KINDER- EN PARTNERALIMENTATIE

Als u niet met elkaar tot overeenstemming komt over de hoogte van de kinder- en/of partneralimentatie, dan bent u in principe aangewezen op de rechter om een beslissing te nemen.
Een procedure bij de rechtbank duurt lang en levert vaak hoge kosten op.

De uitslag is vaak niet bevredigend.

Een mediation kan de problemen op een efficiënte, snelle en goedkope wijze oplossen waardoor er ook minder emotionele gevolgen zijn.

MEDIATION BURENRECHT

Problemen met directe buren zijn vaak emotioneel zwaar belast en leggen een dagelijkse claim op de gemoedsrust van de betrokkenen. Procederen over deze geschillen duurt lang, kost veel en daarom is mediation zeer aan te raden in dit soort zaken.

ONLINE MEDIATION

Soms willen partijen wel in overleg via mediation hun problemen oplossen, maar kunnen zij de directe confrontatie met de andere partij niet aan of wonen partijen te ver uit elkaar en is de reistijd een probleem. Dan is online mediation een oplossing.

Online mediation heeft als voordeel dat iedereen het eigen moment kan kiezen. Bovendien wordt reistijd bespaard en is er geen noodzaak om vrij te nemen. Pijnlijke en emotionele confrontaties worden voorkomen.

Online mediation is niet live, daar het geen chat is. Het is a-synchroon en er kan dus niet direct gereageerd worden. Iedereen reageert op eigen tijdstip.

Online mediation begint met een vragenlijst en het maken van afspraken over de te volgen weg.

Online mediation is in zijn algemeenheid goedkoper, omdat de afhandeling sneller kan en het dus minder tijd kost.

Ook voor online mediation kan gefinancierde rechtshulp worden verleend.

 

ONLINE ECHTSCHEIDING

Reeds tientallen jaren begeleiden wij mensen online bij hun echtscheiding, in het verleden hebben wij dat altijd gedaan via de site www.snelsamenscheiden.nl.

Ook nu kunt u online bij ons terecht om uw echtscheiding te regelen. De online echtscheiding is met waarborgen omgeven en is in zijn algemeenheid goedkoper, omdat de mediator minder tijd hoeft te besteden.